Privacybeleid Buro Waai

Inleiding
Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Buro Waai. Daaronder verstaan wij onder andere het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, bijeenbrengen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Buro Waai verzamelt persoonlijke gegevens van opdrachtgevers, deelnemers, leveranciers en sprekers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel GDPR (General Data
Protection Regulation) genoemd, is een Europese wet die rechtstreekse werking binnen de Europese Economische Ruimte heeft. Per 25 mei 2018 vervangt deze regelgeving de Wet bescherming persoonsgegevens.

AVG en bescherming van persoonsgegevens
Vanaf de start in 2019 hanteert Buro Waai een hoge standaard met betrekking tot het beschermen van privacy. Gegevens en trajecten worden uiterst vertrouwelijk behandeld. Voor zover in overeenstemming met een goede beroepsuitoefening en voor zover niet in strijd met wettelijke regels of andere verplichtingen, zullen bijzonderheden met betrekking tot de kandidaat en de aard en omvang van de zaken die onderwerp van een ontwikkeltraject zijn, niet naar buiten worden gebracht zonder instemming van de betreffende kandidaat.

Als verwerkingsverantwoordelijke beschikt Buro Waai over een gegevensverwerkings-
administratie. Relevante aspecten staan vermeld in dit privacyreglement, dat we up-to-date houden.

Buro Waai gaat zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens en klantinformatie. De principes uit de AVG zijn daarbij het uitgangspunt, evenals die in beroepscodes waaraan Buro Waai zich conformeert of gehouden acht. 

Dit houdt o.a. in dat Buro Waai:

 • je op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden je persoonsgegevens worden verwerkt; 
 • persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde, welbepaalde doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op een van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treft om
  persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
 • je informeert over je rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Buro Waai worden verwerkt;
 • je persoonsgegevens niet meer of langer verwerkt dan noodzakelijk.

Doeleinden en grondslagen
Buro Waai verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en op verschillende grondslagen, bijvoorbeeld voor de levering van diensten zoals met een kandidaat en/of opdrachtgever overeengekomen en voor precontractuele activiteiten (zoals het doen van voorstellen en offertes). Buro Waai heeft in die gevallen een gerechtvaardigd belang om je gegevens te verwerken. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van je verzoek. Bepaalde verwerkingen verrichten we uitsluitend met jouw toestemming, waarbij je deze te allen tijde ook weer kunt intrekken. Hieronder informeren wij je gedetailleerd.

Gebruik van je gegevens
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken,
afhankelijk van de dienst die wordt afgenomen of de service die wordt verleend. 

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Werkervaring en opleidingsachtergrond
 • Ontwikkelvraag
 • Functienaam en aantal uren dienstverband
 • Datum indiensttreding werkgever
 • Gespreksverslagen (start-, voortgang- en eindrapportage)
 • FML of IZP (functionele mogelijkhedenlijst of inzetbaarheidsprofiel)
 • Spreekuurrapportages bedrijfsarts
 • Arbeidsdeskundige rapportages
 • Eerstejaarsevaluatie Wet verbetering poortwachter

Het leveren van (pre-)contractuele diensten
Buro Waai verwerkt je persoonlijke gegevens om diensten aan je te kunnen leveren. We
gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om op jouw verzoek een voorstel of offerte te doen en vervolgens uitvoering te geven aan de overeenkomst, de relatie met je te onderhouden in relatie tot de opdracht of om een factuur te verzenden. We gebruiken de gegevens ook om informatieverzoeken te beantwoorden; het is dan ons gerechtvaardigde belang om je
persoonsgegevens daartoe te verwerken.

Betrokkenheid van en delen met derden
Buro Waai kan als Verwerkingsverantwoordelijke andere partijen inschakelen om een aspect van of een deel van de dienstverlening (voor jou) uit te voeren; het kan hierbij gaan om de inzet van een trainingsacteur, de inzet van een extern testsysteem en/of het uitbesteden van de financiële administratie. Voor zover deze derden toegang nodig hebben tot persoonlijke gegevens om deze diensten uit te voeren, heeft Buro Waai de juiste contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen gecontracteerd om ervoor te zorgen dat deze derden je gegevens uitsluitend gebruiken of verwerken voor de beoogde doeleinden en conform de instructies die we met deze derden zijn overeengekomen.

Om juridische redenen delen met derden
We kunnen je persoonlijke gegevens met derden delen als we van mening zijn dat toegang tot en gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften en/of gerechtelijke bevelen; om fraude, (toekomstige) beveiligingsissues of technische problemen te voorkomen of op te sporen of op te lossen, en/of; de belangen, eigenschappen of veiligheid van Buro Waai, onze  gebruikers of het publiek te beschermen voor zover in overeenstemming met de wet. 

Marketing en verkoopactiviteiten
Buro Waai informeert u graag over innovaties en relevante (vakinhoudelijke) content met betrekking tot de dienstverlening, conform de regelgeving die hiervoor van toepassing is. We kunnen dit doen per telefoon, e-mail, nieuwsbrieven of direct persoonlijk contact. Buro Waai verkoopt je gegevens nooit aan derden. 

Het gebruik van cookies
Burowaai.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schijf van je computer, mobiele telefoon, smart watch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Voor de cookies die wij gebruiken op onze website, ontvang je een melding waarmee je al dan niet akkoord kunt gaan.

Bewaartermijnen
Buro Waai slaat je persoonlijke gegevens niet langer op dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de informatie en de doeleinden van de verwerking. Hieronder vermelden we de bewaartermijnen van persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en diensten. 

 • Voor zover persoonsgegevens betrokken zijn bij de fiscale bewaarplicht: 7 jaar.
 • Deelnemersgegevens in ons administratie- of marketingsysteem: 5 jaar na de laatste registratie of activiteit.
 • Een kandidatendossier en de testresultaten blijven in principe als service voor de
  kandidaat bestaan, tenzij de kandidaat aangeeft dat deze mogen worden  verwijderd. Uitsluitend met toestemming van de kandidaat worden gegevens als een rapportage met de opdrachtgever gedeeld.

Google Analytics
In Google Analytics wordt het verkeer van onze website bijgehouden. Op deze manier analyseren we de prestaties van de website en kunnen we de effecten zien van onze marketingactiviteiten. Google Analytics registreert o.a.:

 • Vanaf welke website kom je op deze website?
 • Hoe lang blijf je op deze website?
 • Welke pagina’s bekijk je?
 • Wat voor een apparaat/besturingssysteem/browser gebruik je?
 • Welke formulieren vul je in?

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben met Google een bewerkersovereenkomst gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen in Google Analytics. Deze data wordt niet gedeeld met derden, tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 

Google Tag Manager
Deze website gebruikt Google Tag Manager. Hiermee kunnen we verschillende (tracking)codes (tags) beheren op de website. Tag Manager zelf registreert geen persoonsgegevens en zorgt er enkel voor dat er bepaalde tags worden geactiveerd of niet. 

Beveiliging
Buro Waai neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien je geïnformeerd wil worden over de wijze waarop wij dat hebben gedaan, verstrekken we deze informatie graag.

Je rechten
Je hebt het recht om ons schriftelijk te verzoeken om:

 • Inzage in je persoonsgegevens
  Je kan ons vragen of wij persoonsgegevens van je verwerken. Indien dat het geval is, leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke wijze wij dit doen en voor welke doeleinden. Je kan ons tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die we van je verwerken. 
 • Rectificatie van je persoonsgegevens
  Als je van mening bent dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist of onvolledig zijn, kan je ons verzoeken om je gegevens aan te vullen of te wijzigen. 
 • Het wissen van je persoonsgegevens
  Je kan ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wissen. Wij zullen je gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen, als: de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verwerkt; je ons niet langer toestemming geeft voor verwerking, als dat de grondslag voor verwerking was; de gegevens door ons zijn verwerkt in het kader van direct marketing; je bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen reden (meer) is waarom wij de gegevens nog langer mogen verwerken, of; er een wettelijke reden aanwezig is om de persoonsgegevens te wissen. 
 • Beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
  In sommige gevallen is een beperking van de verwerking van je
  persoonsgegevens wenselijk. In dat geval kan je ons verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Dit verzoek zullen we uiteraard inwilligen, als na onderzoek blijkt dat dit mogelijk is, bijvoorbeeld als je niet al je gegevens wil laten wissen, maar overige gegevens niet langer meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel. 
 • Overdracht van je persoonsgegevens
  Je kan ons verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Ook kan je recht op bezwaar bij ons uiten als je het niet eens bent met onze verwerking van je gegevens. 

Vragen, verzoeken, klachten en toezicht
Het kan voorkomen dat je een vraag, verzoek of klacht hebt. Hiervoor kan je contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

Buro Waai
Contactpersoon: Alexandra Sfintesco
Boterdiep 63, 9712 LK Groningen
Telefoonnummer: 050 314 3193
E-mail: alexandra@burowaai.nl

Je ontvangt uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk antwoord.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de Nederlandse toezichthouder die de naleving van de AVG controleert. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de AP wanneer je meent dat je rechten zijn geschonden. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens
(www.autoriteitpersoonsgegevensp.nl) vind je alle benodigde informatie.

Versiebeheer van dit privacyreglement
Buro Waai behoudt zich het recht voor om dit privacyreglement te wijzigen. Gewijzigde versies worden gedateerd gepubliceerd op de website van Buro Waai. 

 

Groningen, mei 2022